• Проектиране

  В тази сфера ние предлагаме:   – предпроектни проучвания и идейни проекти за доизясняване и доразвиване на   идеите на клиента   – архитектурно заснемане на съществуващи сгради с цел преустройство или промяна на предназначението – всички проекти за издаване на разрешение за строеж   – Архитектура, Строителни конструкции, Технология, Ел, ВиК, ВП, ОВК, ПУСО, […]

 • Строителство

  В тази сфера ние предлагаме:   – количествено – стойностни сметки по всички проекти, чрез които да се доближим в максимална степен до крайната цена на строителството на обекта   –  авторски надзор по време на строителството на обекта   –  съгласуване на проектната документация  

 • Градоустройство

  В тази сфера ние предлагаме:   – изработване на подробни устроиствени планове /ПУП/ планове за делба, обединение на имоти, регулационни планове, застроителни планове   – планове за промяна предназначението на имоти   – парцеларни планове

 • Дизайн

  В тази сфера ние предлагаме:   – триизмерни графики   – изработване на фотореалистични визуализации