SJV-admin 17.09.2014

В тази сфера ние предлагаме:

 

– количествено – стойностни сметки по всички проекти, чрез които да се доближим в максимална степен до крайната цена на строителството на обекта
 
–  авторски надзор по време на строителството на обекта
 
–  съгласуване на проектната документация