SJV-admin 14.10.2014

Инвеститорски контрол 

При възлагане на Инвеститорски контрол от Клиента, “ЕвроИнвестКонсулт” ООД изпълнява или участва при изпълнението на всички или част от следните дейности:

 • контролира  качеството на работа  на изпълнителя при изпълнение на  строително-монтажните работи на всеки етап от строителството ;
 • следи качеството на строително-монтажните работи да съответствува на БДС и другите технически нормативни изисквания;
 • следи изпълнението на строително-монтажните работи да бъде в съответствие с работните проекти и двустранно подписаните количествени сметки.
 • измерва и приема действително извършените работи в съответствие с изискванията на проекта;
 • информира Инвеститора  своевременно за нередности, свързани с качеството на изпълнение, слабости в организацията на работата  и нарушение  на технологичната  работа от фирмата- изпълнител на СМР на обекта  и др.

Оценка на съответствието на инвестиционните проекти, съгл. чл.142, ал.1, 2, 4 и 5 от ЗУТ

Услугите, предлагани от специалистите на „ЕвроИнвстКонсулт” ООД включват:

 • проверка на пълнота и структурно съответствие на инженерните и други изчисления съобразно нормативните изисквания, проверка на спазване на изисквания за безопасност на проекта, които включват: носимоспособност, пожарна безопасност, хигиена, опазване на околната среда, топлосъхранение и икономия на енергия, безопасност на труда по време на строителството чрез работен проект за изпълнение на строителството ;
 • проверка на съгласуваност на проекта с всички специализирани контролни органи и експлоатационни предприятия в зависимост от вида на строежа ;
 • проверка на съгласуваност между отделните части на проекта ;
 • проверка на пълнота на проектната документация;

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР по време на строителството – упражняващ се в следния задължителен обхват:

 • законосъобразно започване на строежа;
 • пълнота и правилно съставяване на актовете и протоколите по време на строителството;
 • контрол по изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл.169 ал.1 и 2 от ЗУТ;
 • годност на строежа за въвеждане в експлоатация.
 • вписва в заповедната книга на строежа решенията и указанията си във връзка със
 • при нарушаване на техническите правила и нормативи уведомява ДНСК в три дневен срок от установяване на нарушението.
 • изготвяне на Технически и Енергиен паспорти на нови строежи.
 • след приключване на строително монтажните работи и след издаване на писмени становища от специализираните контролни органи по законосъобразното изпълнение на строежа и по готовността му за въвеждане в експлоатация изготвя окончателен доклад до ДНСК/РДНСК.

Проектиране и одобряване на проекти 

Услугите, предлагани от специалистите на „ЕвроИнвестКонсулт” ООД включват:

 • Организиране възлагането на проектирането и препроектирането /идейни, технически и работни проекти/ съгласно ЗУТ и наредбите към него, в обем и съдържание достатъчни за получаване на разрешение за строеж.
 • изработка на кореспонденция с държавни и/или общински органи на управление във връзка с издаване разрешение за строеж;

Технически паспорт

„ЕвроИнвестКонсулт” ООД извършва техническа паспортизация на нови и съществуващи сгради и съоръжения от техническата инфраструктура.

Техническите паспорти на съществуващи строежи – държавна и общинска собственост, се съставят в срок до 31.12.2011г.

В техническия паспорт се отразяват всички промени в характеристиките на строежа, настъпили при надстрояване, пристрояване, възстановяване, обновяване, реконструкция или ремонт.

Консултантска дейност

 • Професионални специализирани правни консултации и процесуално представителство. Дългогодишен опит в работа със ЗУТ, ЗТСУ и относимите към строително-инвестиционната дейност закони и наредби. Правно обслужване от момента на закупуване на имота, през промяна на предназначението му за строителни нужди, правни консултации от предпроектни проучвания до въвеждане на строежите в експлоатация.
 • Разясняване на изискванията на законовите и подзаконовите нормативни актове
 • Решаване на казуси и проблеми свързани с прилагането на нормативната уредба и специфичната строителна терминология
 • Запознаване на възложителите с изискванията на специализираните държавни контролни органи и експлоатационни предприятия.
 • Технически консултации от екип от специалисти за целия период на строителството;
 • Консултации и помощ при провеждане на улични регулации и уреждане на сметки по регулация;

Дейност по кадастър и регулация:

 • Трасиране на имоти;
 • Поправки в одобрена кадастрална карта;
 • Изменения на влезли в сила Подробни планове;
 • Заснемане на новопостроени обекти за попълване на кадастъра  съгласно чл.54а от ЗКИР;